Yasumasa Morimura

Born 1951 in Osaka, Japan
Lives and works in Osaka, Japan

MEM
ShugoArts