GENZO #1

©Hiraku Suzuki

Hiraku Suzuki
GENZO #1
2014
77.0 x 55.0 cm
silver spray paint on paper