Landscape gardening

©Kazuya Sakamoto

Kazuya Sakamoto
Landscape gardening
2014
227 x 545 cm
oil on canvas