poster

©️Kiyoshi Takahashi

Kiyoshi Takahashi
poster
2018
13min54sec
video installation