Ryoji Ikeda | 池田 亮司

いけだ りょうじ
1966年岐阜生まれ
現在フランス、パリを拠点に活動

TARO NASU

deta-verse 3

Ryoji Ikeda | 池田 亮司