Notice Forest (Tiffany&Co.)

©Yuken Teruya

Yuken Teruya
Notice Forest (Tiffany&Co.)
2009
21.5 x 20.5 x 10.0 cm
paper bag, glue