©Hiraku Suzuki

Hiraku Suzuki
GENZO #2
2014
77 x 55 cm
silver spray paint on paper