©Vik Muniz

Vik Muniz
Two Flags
2006
280 x 254 cm (each 140 x 254 cm)
chromogenic print